Müzayede Kuralları

Online Müzayede Katılım Şartları :

Kale Mezat olarak; düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

1- Kale Mezat , satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanmaktadır.

2-Online müzayedelere katılabilmek için www.kalemezat.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

3- Online müzayedeye katılanlar eserleri, önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Kale Mezat, satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda, gelecekte Kale Mezat firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır.

4-Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Kale Mezat tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi Kale Mezat'a aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye ( www.kalemezat.com) üye kaydı yaptırmayan ve üyelikleri teyit edilmeyen koleksiyonerler katılamazlar. Üyeler kendi belirleyecekleri şifrelerden sorumlu olup; bu şifrelerin üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

5-Kale Mezat internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6. Online Müzayedelerimizde bulunan ürünlere şirketimiz tarafından önceden belirtilen tarih ve saate kadar online pey verilebilir. Bu süreçte internet sitesi üzerinde online olarak gözüken güncel fiyatlarda, "Yeşil renk" eseri kazanıyor durumda olduğunuzu, "Kırmızı renk" ise peyinizin geçildiğini gösterir.Fiyat eşitliğinde ilk peyi veren ürünü satın alır. Söz konusu Online Müzayede'nin sonrasında Canlı Müzayede olduğu şirketimiz tarafından belirtilmişse (Her zaman belirtilme zorunluluğu yoktur) belirtilen saatte başlayacak canlı müzayede de her eser 15 saniye arayla nihai olarak sonuçlanır.Bu sürecin son 5 saniyesi içinde esere pey gelmesi durumunda bitiş süresine 5 saniye otomatik olarak eklenecektir.Bu süreçlerin tümünde söz konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır.

7- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin satış fiyatları üzerinden komisyon bedellerine KDV eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

8-Satın alınan tüm eserlerin komisyon bedelleri için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Kale Mezat tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi, Kale Mezat'ın satıcı olduğunu göstermez. Kale Mezat satıcı değil; satışa aracılık eden firmadır. Kale Mezat'ın işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Kale Mezat'ın komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Kale Mezat'ın bu kapsamda sunduğu hizmet;  elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

9-Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 5 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, ve %10 müzayede şirketi komisyonunu(+KDV) ödediği anda KaleMezat'ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Kale Mezat eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Kale Mezat tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Kale Mezat sorumlu tutulamaz.

10-Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 5 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Kale Mezat dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Kale mezat'ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Kale Mezat'ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

11-Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Kale Mezat sorumlu değildir.

12-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, Kale Mezat'ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aitt       

13-Kale Mezat , müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

14-Kale Mezat, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Kale Mezat hakkında,  satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk  hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

15-www.kalemezat.com sitesine üye olarak, arttırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

16-Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

17-Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Kale Mezat'ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

18-Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

19-Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Kale Mezat sorumlu tutulmayacaktır.

20-Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

21-5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Kale Mezat'ın  rücu hakkı saklıdır.

22-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

23-Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müzayedelerimizde pey arttırım aralıkları aşağıdaki gibidir:

 

1 TL - 100 TL         arası: 5 TL
100 TL - 200 TL      arası: 10 TL
200 TL - 500 TL      arası 25 TL
500 TL - 1.000 TL   arası: 50 TL
1.000 TL - 2.000 TL arası: 100 TL
2.000 TL -  5.000 TL  arası: 250 TL
5.000 TL - 10.000 TL arası: 500 TL
10.000 TL - 50.000 TL arası : 1000 TL

50.000 TL - 100.000 TL arası : 2500 TL

100.000 TL den sonra - 5000 TL